Rental

Rezervaci vybraných položek lze provést vložením do košíku.

Ceny jsou uvedeny za 1 den pronájmu.

Akontace 50% z ceny produktu.

 

Storno podmínky:
· Při stornu závazné rezervace z půjčovného je zbytek zaplaceného půjčovného vrácen na účet nájemce.
· Kontaktní email pro storno závazné rezervace je info@mopadzi.eu


Storno poplatky:
· nad 90 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 15% z půjčovného
· 90 - 30 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 30% z půjčovného
· 30 - 14 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 50% z půjčovného
· 5 - 14 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 75% z půjčovného
· 0 - 7 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 100% z půjčovného

Price and labels
5 products

Všeobecné podmínky zapůjčení výbavy, příslušenstvím a doplňky pro cestování a kempování.

1)pronajímatel je povinen předat nájemci zapůjčovaný produkt nepoškozený a v takovém stavu, aby po dobu zapůjčení mohl plnil svůj účel, ke kterému je určený

2) produkt který je předmětem zapůjčení předává pronajímatel nájemci vybaven příslušenstvím jako jsou např. popruhy, sprchová hlavice, spirálová hadice, hadicové rychlospojky, plnící a vypouštěcí ventily, šroubové uzávěry, kovové upínací přepravní držáky, nálevky a hubice pro tekutiny atd.

3)nájemce ručí za čistotu zapůjčených a pronajatých produktů, a ručí za to, že budou používány výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny a to tak, aby nedošlo k újmě jeho osobně, jeho blízkých a všech dalších osob, zvířat, hmotného i nehmotného majetku. Ručí za dodržování hygienických a zdravotních pravidel při nakládání, převážení a používání tekutin v pronajatých a zapůjčených nádobách. Přijímá na sebe zdravotní rizika, a to i následně v případě, že nevhodným použitím nabude újmy na zdraví on, jeho blízcí a všeobecně další osoby, které by mohly být jeho jednáním dotčeny a poškozeny.

4)pro přepravu produktů lze použít různé držáky apod.

5)nájemce ručí i za odpovědné upnutí a zabezpečení zapůjčených a pronajatých produktů v dopravním prostředku a to, ať již jsou umístěny vně vozidla, uvnitř vozidla, na střeše nebo zádi vozidla, přívěsném karavanu, camperu, přívěsném vozíku, motocyklu apod. Za jakékoli způsobené škody a to, hmotné, nehmotné, škody na zdraví nese plnou odpovědnost nájemce.

6)při převzetí konkrétního produktu je nájemce povinen přijet s dopravním prostředkem ve kterém bude zapůjčené, pronajaté produkty převážet.

7)nájemce je povinen dodržovat všechny vyhlášky a předpisy pro jízdu, přepravu, zabezpečení předmětných produktů. V případě, přepravy vody a dalších tekutin, musí počítat se změnou jízdních podmínek dopravního prostředku. Za tímto účelem je povinen upravit rychlost dopravního prostředku. Nájemce odpovídá za pravidelnou kontrolu upnutí a zabezpečení zapůjčených a pronajatých produktů.

8)nájemce je povinen vrátit zapůjčené produkty čisté, umyté, vypláchnuté a nepoškozené.

9)nájemce i pronajímatel je povinen zkontrolovat při převzetí a vrácení produktů a příslušenství jejich stav a případné poškození uvést do předávacího protokolu.

10) ceník půjčovného je veřejně přístupný na internetových stránkách pronajímatele www.camping-wild.cz a to u každého produktu zvlášť. Uvedené ceny jsou za 1den zapůjčení/pronájmu produktu. Uvedené ceny neobsahují DPH. Den převzetí a den vrácení se počítá dohromady jednotkově jako jeden den.

11)úhrada půjčovného/pronájmu se provádí formou úhrady daňového dokladu po skončení pronájmu/zapůjčení. Daňový doklad bude předán v tištěné nebo elektronické podobě nájemci. Úhradu je možno provést v hotovosti, nebo on-line převodem na účet. Úhrada se provádí okamžitě po stanovení částky půjčovného, vystavení a předání daňového dokladu pronajímatelem nájemci.

12) nájemce hradí při převzetí produktů k zapůjčení vratnou kauci, který je stanovena u každého produktu zvlášť. Výše částky kauce u produktů je veřejně přístupná na internetových stránkách pronajímatele www.camping-wild.cz a nájemce s ní při online rezervaci přidáním produktu do elektronického košíku souhlasí. Při osobního převzetí rezervovaných produktů v provozovně pronajímatele, je s ceníkem a výší kauce seznámen a souhlasí s její výší. Kauce se hradí při převzetí zapůjčených, pronajatých produktů.

13)v případě poškození produktů, je po vzájemné dohodě obou stran stanovena výše škody, která je následně odečtena pronajímatelem. V případě, ztráty, odcizení nebo úplného zničení zapůjčených produktů, je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu pronajímali v plné výši. Cena dotčeného produktu bude stanovena dohodou obou stran a s ohledem na stav, stáří, amortizaci, poškození produktů při předání a převzetí v první den zápůjčky. V případě, že byl nájemci zapůjčen a předán nový produkt, hradí škodu v její plné výši, a to dle cen veřejně stanovených na internetových stránkách pronajímatele www.camping-wild.cz

14)vracení, převzetí produktů je možné pouze v pracovní dny, a to ve stanovenou provozní dobu která je uvedena veřejně na internetových stránkách pronajímatele www.camping-wild.cz

Předání a vrácení produktů k zápůjčce je možné pouze osobně. V žádném případě není možno tento úkon provádět zasláním, nebo jakoukoli jinou formou předání.

15)v případě prodlení nájemce s vrácením zapůjčených produktů má nájemce právo na smluvní pokutu ve výši 500CZK bez DPH za každý následný započatý den nad rámec předešlé rezervace.

16) rezervované produkty jsou k vyzvednutí v provozovně pronajímatele, a to na adrese: mopadzi s.r.o., Sokolská 226, 56204 Ústí nad Orlicí Kerhartice.

kontaktní telefon: +420 773 693 677, kontaktní e-mail: info@ mopadzi.eu

Vracení zapůjčených produktů probíhá na stejné, výše uvedené adrese.

17)při přebírání a vrácení produktů, bude vystaven předávací protokol, kde budou uvedeny údaje z občanského, řidičského dokladu, nebo pasu. Doklady musí být v době zápůjčky platné. Dále bude v předávacím protokolu uvedena délka zápůjčky, cena zápůjčky, výše kauce, popis produktu a jeho stav. Předávací protokol bude podepsán oběma stranami, a to bez výhrad.

18)při stornu závazné rezervace z půjčovného je zbytek zaplaceného půjčovného vrácen na účet nájemce, nebo v hotovosti v provozovně pronajímatele na výše uvedené adrese.

19) Storno poplatky: 60 a více dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 15% z půjčovného. 60-30 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 30% z půjčovného. 30-14 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 50% z půjčovného. 14-5 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 75% z půjčovného. 5-0 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 100% z půjčovného. Vždy z pratných veřejně uvedených cen na internetových stránkách pronajímatele www.camping-wild.cz

20)kontaktní e-mail pro storno závazné rezervace je info@mopadzi.eu. Storno rezervace se provádí výhradě písemnou formou, a to buďto listovní nebo elektronickou formou.

 

V Ústí nad Orlicí dne 14.6. 2024

Vypracoval mopadzi team

We care about your privacy

This online store stores cookies that help it function properly. By using our services, you agree to their use.

Allow everythingDetailed settings